Klik op onderstaande onderwerpen en u scrolt automatisch naar de tekst op deze pagina.

Klik op onderstaande onderwerpen en u scrolt automatisch naar de tekst op deze pagina.

Ouders

Actief voor de school

Onze school hecht veel waarde aan een actieve betrokkenheid van de ouders, omdat dat past binnen onze daltonvisie en omdat de school hierdoor een veel interessantere leerplek voor de kinderen wordt.

In de praktijk betekent dit dat ouders kunnen meewerken aan vele, gevarieerde activiteiten, waarbij er voor elk wat wils is.
Als u kunt en wilt helpen, dan kunt u zich door middel van het formulier “Ouderhulp” op deze site, daarvoor opgeven.

Contactouders
Om bij praktische zaken in een groep het contact tussen de leerkrachten en de ouders goed te laten verlopen, heeft elke groep minimaal één contactouder.
Er kan een beroep op deze ouder worden gedaan, als er bijvoorbeeld iets voor de groep georganiseerd moet worden. De contactouder schakelt dan de andere ouders in. Het is dus niet de bedoeling dat de contactouder zelf alles doet, maar vooral dat hij/zij het coördineert. Voorbeelden: ouders vragen voor vervoer naar een excursie, zorgen dat er een kaartje/cadeautje komt voor een ziek kind, assistentie bij creatieve activiteiten regelen, hulp organiseren voor een schoonmaakavond, de kerstviering en dergelijke.

Doordat de kinderen van de bovenbouw al vrij veel zelf kunnen regelen, zal de rol van de contactouder minder worden naarmate de kinderen ouder zijn.

Klaar-overs

Onze school beschikt over een klaar-overbrigade die de kinderen helpt veilig oversteken over de Hofstedenlaan, bij de kruising met de Havezathenlaan. Dit is een gevaarlijke, brede oversteek, waar door automobilisten vaak hard wordt gereden.

Twee verkeersbrigadiers staan daar een kwartier voor schooltijd. U begrijpt dat dit een behoorlijke organisatie vereist. De medewerking van veel vrijwilligers is dan ook nodig. We zijn er trots op dat er inderdaad zoveel mensen zijn die een beetje van hun vrije tijd willen opofferen voor de veiligheid van de kinderen. Regelmatig zult u in de nieuwsbrief oproepen tegenkomen, om het natuurlijk verloop binnen deze groep aan te vullen.

Ook via het formulier “Ouderhulp” op deze website kunt u zich hiervoor opgeven.

Als u zich aanmeldt, krijgt u van de politie een eenmalige instructie (zowel theoretisch als praktisch), waarna u officieel door de gemeente wordt aangesteld als verkeersbrigadier. Hiermee bent u dan ook verzekerd.
Bij het maken van het rooster zal rekening worden gehouden met uw wensen.

Kambrigade
Iedere school wordt op zijn tijd geconfronteerd met kinderen met luizen. Dat is vooral vervelend voor het betreffende kind.
Op een school is er altijd het risico dat kinderen luizen van elkaar overnemen. Onze school kent daarom een “kambrigade”.

Dit is een groep ouders die regelmatig alle kinderen controleert op de aanwezigheid van luizen of neten. Dankzij deze groep hebben we de laatste jaren niet meer te maken met grote luizenplagen. Wanneer er iets wordt gevonden, dan bellen de ouders van de kambrigade meteen de ouders van het betreffende kind op en geven advies voor behandeling.

Afhankelijk van de ernst kan ouders daarbij gevraagd worden om, indien mogelijk, het kind op te halen en te behandelen. Na de behandeling verwachten we het kind dan wel weer terug op school.
Als telefonisch contact niet lukt, dan krijgt het kind een briefje mee naar huis. De jassen van kinderen uit een groep waarin iets is geconstateerd, moeten tot de hercontrole worden opgeborgen in zogenaamde luizenzakken.
Ook spullen in de klas waarin luizen kunnen voorkomen, worden eventueel behandeld. Na ongeveer twee weken vindt hercontrole plaats.

We vragen alle ouders om hun kinderen zeer regelmatig op luizen en neten te controleren, het liefst met een metalen kam. Mocht u iets ontdekken, wilt u het dan zo snel mogelijk aan ons melden? Dan kan de kambrigade uitrukken en kunnen andere ouders worden gewaarschuwd.

Gelukkig rust er tegenwoordig geen taboe meer op het hebben van luizen, omdat inmiddels bekend is dat dit niets te maken heeft met persoonlijke hygiëne (eigenlijk houden deze beestjes meer van schoon dan van vies haar !).

Via het formulier “Ouderhulp” op deze website kunt u zich voor de kambrigade opgeven.

Tips:
Behandeling kan met een middeltje van de drogist, maar kan ook door minimaal twee weken lang elke dag te kammen met een eenvoudige ‘luizenkam’ of een speciale metalen kam.
Om knuffels e.d. van luizen en neten te ontdoen kunt u ze 24 uur in de vriezer stoppen of een week in een goed gesloten plastic zak.

Op de website van de GGD Drenthe is uitgebreide informatie te vinden over hoe te kammen en over de andere behandelmethoden.
Zie https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-kind/hoofdluis/

Schoonmaak materialen
Minimaal één keer per jaar wordt al het speelmateriaal van de onderbouwgroepen door kleuterleerkrachten en ouders schoongemaakt.

Komt u a.u.b. helpen als u hierover een oproep leest in de nieuwsbrief. Vele handen maken licht werk!

Mediatheek
Voor de groepen 3 t/m 8 is op de vide een mediatheek ingericht.
Kinderen leren daar ook zelfstandig gebruik te maken van het uitleenprogramma Schoolwise.

In de mediatheek zijn leesboeken en informatieve boeken bijeen gebracht. Vooral voor de wereldoriëntatievakken wordt er gebruik van gemaakt.

Om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden en om de bibliotheek op orde te houden en actueel te houden, maken we graag gebruik van de hulp van enkele ouders.

Via het formulier “Ouderhulp” op deze website kunt u zich hiervoor opgeven.

Wissellijsten
Wat is er mooier dan je eigen werkstuk als kunstwerk terug te zien in de school.
In de gangen van de school hangen wissellijst, waarin werkstukken van kinderen worden tentoongesteld. Volgens een rooster is steeds een andere groepen daarvoor aan de beurt.
Een aantal ouders zorgt ervoor dat de nieuwe werkstukken steeds keurig worden ingelijst en opgehangen.

Via het formulier “Ouderhulp” op deze website kunt u zich hiervoor opgeven.

Begeleiding uitstapjes/gymnastiek
Als kinderen een activiteit buiten het schoolgebouw hebben, dan zijn er vaak ouders nodig om, in verband met de veiligheid van de kinderen, de leerkracht te assisteren bij de begeleiding.

U kunt daarbij denken aan culturele uitstapjes naar een museum of theater, maar ook aan sportactiviteiten en, voor de hogere groepen, het fietsen naar de sporthal voor de gymnastiekles. Ook de jaarlijkse schoolreis kan alleen maar plaatsvinden dankzij de medewerking van ouders.

Via het formulier “Ouderhulp” op deze website kunt u zich hiervoor opgeven. In de nieuwsbrief zal ook regelmatig een oproep staan voor hulp bij deze en andere activiteiten.

Creativiteit en techniek
Bij de creatieve lessen en bij lessen techniek kunnen ouders vaak een bijdrage leveren.

Nu en dan is dat in de vorm van “Reuze Keuze”. Dat zijn workshops waar kinderen uit kunnen kiezen, waaraan alle groepen van de school deelnemen.

Leerkrachten en ouders verzorgen deze workshops die een zeer breed terrein kunnen beslaan. Bijvoorbeeld iets creatiefs, iets met muziek, iets met sport en spel, ….

Via het formulier “Ouderhulp” op deze website kunt u zich hiervoor opgeven. Ook zal regelmatig in de nieuwsbrief een oproep staan voor hulp bij deze activiteiten.

Nieuwe leerlingen

Veel bezoekers van deze website zullen dat doen, omdat zij een school voor hun kind of kinderen zoeken.
Hier leggen wij u uit hoe dat in zijn werk gaat.
Een school zoeken
U zoekt een nieuwe school omdat:

 • uw kind bijna 4 jaar wordt
 • u gaat verhuizen naar Roden of Nieuw Roden
 • u binnen de gemeente van basisschool wilt veranderen

De aanmeldingsprocedure is in deze gevallen grotendeels gelijk, maar er zijn ook verschillen. Het verschil zit met name in de derde situatie. Als u namelijk niet verhuist, maar wel van school wilt veranderen, dan is er vaak sprake van onvrede met de huidige school.

Het is dan zaak om zeer zorgvuldig te handelen. Daarom is tussen alle scholen in de gemeente Noordenveld, zowel openbare als bijzondere, afgesproken dat u altijd vrijblijvend op een andere school informatie kunt inwinnen, zonder dat die school contact opneemt met uw huidige school.

Als na die kennismaking blijkt dat u inderdaad van school wilt veranderen, dan gaan we ervan uit dat u dat zo spoedig mogelijk op de huidige school bespreekt. Vervolgens zullen de directeuren van beide scholen contact met elkaar opnemen om de overgang goed te laten verlopen.

Informatie inwinnen

In Roden / Nieuw Roden zijn verschillende basisscholen.
Bij het zoeken van een school gaat het er niet alleen om of de school vanaf uw huis goed bereikbaar is, maar ook over de vraag of de visie van de school aansluit bij uw eigen gedachten over onderwijs en opvoeding.
Als daltonschool hebben wij daar bijvoorbeeld een duidelijke mening over. Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft in de school van uw keuze.

Website
Informatie kunt u inwinnen de via websites van de scholen. Als u meer wilt weten dan op de site te lezen valt, dan kunt u enige meer uitgebreide documenten downloaden.

Open Huis
Ouders waarvan het kind 4 jaar wordt in het volgende schooljaar, ontvangen in januari een brief van de gemeente Noordenveld waarin zij worden uitgenodigd een school uit te kiezen.
Hierna volgt een periode waarin de scholen open dagen en dergelijke organiseren. Aan het eind van die periode is uw voorkeur waarschijnlijk duidelijk. U kunt dan via een kaartje dat u van de gemeente heeft ontvangen uw aanmelding doen bij de school van uw keuze.

Op Het Valkhof nodigen wij u graag onder schooltijd uit, als de school in bedrijf is, omdat we u een goede indruk willen geven van de sfeer. Tijdens dit open huis spelen de leerlingen van de leerlingenraad een grote rol. Zij verzorgen samen met leerkrachten de rondleidingen.

Kennismakingsbezoek
Als u, bijvoorbeeld in geval van een verhuizing, op een ander moment van het jaar een school zoekt, dan kunt u een afspraak maken met de directeur voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.
Deze mogelijkheid bestaat ook voor ouders van 3-jarigen die niet in de gelegenheid zijn de open dag te bezoeken.

Inschrijven

Als u kiest voor Het Valkhof, dan dient u een Inschrijfformulier in te vullen.

Daarnaast verzoeken wij u een Intakeformulier in te vullen, waarin wij u vragen enige achtergrondinformatie over uw kind te verstrekken. Hierdoor kunnen wij sneller en beter aansluiten bij wat uw kind nodig heeft.

Voor kinderen die bijzondere zorg nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen met een bepaalde handicap, of met een leerling gebonden budget (“rugzakje”), maar ook voor kinderen met ernstigere ontwikkelings- of gedragsproblemen, is het belangrijk dat zij op een school komen die voldoende mogelijkheden heeft om ze goed te kunnen te helpen.
Daarom is het belangrijk dat er voor de inschrijving goed door ouders en school wordt besproken of de school het onderwijs kan bieden dat dit specifieke kind nodig heeft.
Dat kan in een gesprek met de directeur en eventueel de intern begeleider. Neemt u svp tijdig contact op als u vermoedt dat een dergelijk gesprek misschien wel nodig is.

Kennismaken en eerste schooldag
Na de inschrijving kan het, afhankelijk van wanneer uw kind 4 jaar wordt, een poosje stil zijn. Maar ongeveer 5 weken voor de vierde verjaardag ontvangt u van ons een brief waarin uw zoon of dochter wordt uitgenodigd om twee keer een ochtend te komen kennismaken met de juf(fen) en de kinderen van de groep.
Kort voor uw kind naar school gaat, wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd voor nog even een gesprekje om de laatste gegevens uit te wisselen en de laatste vragen te stellen.

De officiële inschrijving kan pas plaatsvinden na de vierde verjaardag. Welke dag het meest geschikt is om echt voor het eerst naar school te gaan, wordt bepaald in overleg tussen de ouders en de groepsleerkracht(en). Meestal zal dat een maandag of de eerst dag na een vakantie zijn.

Ook voor kinderen die door een verhuizing tussentijds binnenkomen, wordt meestal een kennismakingsochtend afgesproken, zodat zij zich in de aanloop naar hun verhuizing al een beetje vertrouwd kunnen maken met hun nieuwe school.

Ervaringen
Als uw kind voor het eerst naar school gaat, zult u erg benieuwd zijn naar de eerste ervaringen van de leerkracht. Van zijn/haar kant is ook de leerkracht er benieuwd naar met welke reacties uw kind thuiskomt.

Ouders van een 4-jarige die nog maar pas op school is, zullen na ongeveer één maand door de groepsleerkracht worden uitgenodigd om de ervaringen uit de eerste periode te bespreken. Maar als u al eerder vragen of opmerkingen heeft, schroom dan niet om daar meteen even met de leerkracht over te praten. Na schooltijd is daarvoor het meest geschikte moment.

 

Communicatie

De school communiceert met u over de ontwikkeling van uw kind.
Daarnaast worden ouders zoveel mogelijk geïnformeerd over wat er zoal op school plaatsvindt.

Overdracht van informatie over het functioneren van het kind, tussen ouders en school vindt altijd plaats in twee richtingen:

 • van de ouders naar de leerkrachten en
 • van de leerkrachten naar de ouders.

Hoe beter deze informatiestromen lopen, hoe beter dat voor het kind is.

Schriftelijk: Rapport en Portfolio

Groep 1/2
Ook de groepen 1 en 2 kennen een rapport. Groep 1 ontvangt deze één keer per jaar, groep 2 twee keer.
Daarnaast krijgen de kleuters vaak werkjes mee naar huis, zodat ouders kunnen zien waarmee de kinderen bezig zijn.

Groep 3 t/m 8
Er zijn voor deze groepen twee rapporten per jaar.
Vanaf groep 6 vullen de kinderen tussentijds ook een Kinderrapport in, waarin zij zelf aangeven hoe zij vinden dat ze functioneren.

Portfolio
Naast de rapporten hebben de kinderen een portfolio. Dat is een map waarin een kind zelf informatie verzamelt over wat het al kan, wat het nog moeilijk vindt, waar het trots op is, wat het nog graag wil leren en dergelijke.

Het rapport, waarin de leerkracht een mening geeft over de ontwikkeling van het kind, en het portfolio waarin het kind zelf aangeeft hoe het functioneert, vullen elkaar goed aan.

Nieuwsbrief Valkinfo

Elke donderdag komt de nieuwsbrief, de Valkinfo, uit. Daarin staan actuele mededelingen en wetenswaardigheden voor ouders en kinderen.

Als u zelf een artikeltje voor de Valkinfo heeft, dan hebben wij dat graag voor donderdag 09.00 uur digitaal  in ons bezit. Stuurt u het naar dalton@hetvalkhof.nl.

 

Mondeling: Spreekavond of driehoekgesprek

Groep 1/2
Omdat in de groepen 1 en 2 het leerlingvolgsysteem uit 3 toetsmomenten bestaat, worden hier 3 spreekavonden per jaar gehouden.
U ontvangt daarvoor een uitnodiging.

Groep 3/8
Er zijn voor deze groepen 2 spreekavonden per jaar. U ontvangt daarvoor een uitnodiging.

Driehoekgesprek
Wij vinden het als daltonschool belangrijk dat kinderen bewust nadenken over hun functioneren en hun ontwikkeling.
De kinderen worden daarom ook uitgenodigd voor het gesprek tussen leerkracht en ouders. Zo ontstaat een gesprek tussen ouders, kind en leerkracht, waarin het kind vaak een belangrijke rol heeft.
Het is aan de ouders om te bepalen of zij hun kind meenemen naar het gesprek.
De ervaring leert dat de meeste ouders dat wel doen en het een verrijking van het gesprek vinden, ook als het kind nog jong is.

Informatieavonden

Eén keer per jaar wordt voor iedere groep een informatieavond voor ouders georganiseerd. Deze avonden worden gehouden in het begin van het schooljaar.

Tijdens de informatieavond kunt u kennismaken met de groepsleerkrachten en wordt informatie gegeven over de gang van zaken binnen de groep.

Voor de ouders van kinderen van groep 7 en 8 vindt een aparte informatieavond plaats over het voortgezet onderwijs.

U ontvangt voor deze avonden een uitnodiging.

Jaarpresentatie

De oudervereniging belegt eens per jaar een jaarpresentatie (voorheen “ouderavond”), waarop door de oudervereniging, de medezeggenschapsraad en de verkeersouders, verantwoording wordt afgelegd voor de activiteiten en de besteding van de gelden.
Tijdens deze avond, die meestal in oktober plaatsvindt, wordt ook de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.

Mededelingenborden en folderkast

Mededelingenborden
In de gangen bij de lokalen hangen mededelingenborden. Deze zijn niet alleen bedoeld voor mededelingen van het team, de MR en de OV, maar ook van de ouders of kinderen.

Ouders die iets hebben dat belangrijk kan zijn voor andere ouders of voor de school, kunnen dat hierop publiceren.

Folderkast
In de gemeenschapsruimte van de onderbouw staat een folderkast, waarin flyers en folders staan van organisaties buiten de school, die interessant kunnen zijn voor ouders.

In de nieuwsbrief wordt meestal even vermeld welke nieuwe dingen er liggen.

 

Website en Facebook

Website
De website geeft algemene informatie over de school, maar bevat ook nieuws over activiteiten.
De oudergroeperingen kunnen hun documenten ook op de site publiceren.

Facebook
Voor snelle communicatie over activiteiten heeft de school een Facebook pagina.
Op de homepage vindt u een link naar deze pagina.

Ziekte, verlof en leerplicht

Vanaf de eerste officiële schooldag van uw kind gaat het normaal gesproken iedere dag naar school. Om ongerustheid te voorkomen als een kind niet op school is, is het van belang dat ouders en school goed communiceren over de eventuele afwezigheid van het kind.

Ziekte

Een kind hoeft natuurlijk niet naar school als het ziek is, al willen we in dat geval wel graag dat u dit zo spoedig mogelijk, voor schooltijd, op school meldt.

Als een kind afwezig is en de reden daarvan is bij de leerkracht niet bekend, dan wordt zo snel mogelijk geprobeerd contact met de ouders op te nemen. Er kan tenslotte iets ernstigs aan de hand zijn.

Om te voorkomen dat uw kind leerachterstand oploopt, zien we graag dat u bezoek aan de tandarts, de specialist, de logopedist of anderen, zoveel mogelijk buiten schooltijd afspreekt.

Verlof en Leerplicht

Het is in Nederland zo normaal dat een kind naar school gaat, dat je soms bijna zou vergeten dat er een wettelijke leerplicht bestaat.
De leerplicht bestaat, omdat we het in ons land erg belangrijk vinden dat ieder kind dezelfde kansen in het leven krijgt.

De leerplicht gaat in op het moment dat een kind 5 jaar wordt.
Door de leerplichtwet is het strafbaar dat een kind niet naar school gaat. Leerplicht betekent ook, dat een kind niet zomaar van school mag wegblijven. In de wet staat precies wanneer dat wel mag en wanneer niet.

Een kind mag vrij hebben:
–   vanwege godsdienstige activiteiten
–   bij “gewichtige omstandigheden”, zoals bij verhuizing, of een huwelijk, ernstige ziekte, of overlijden van een naast familielid
–   voor een ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
–   om andere belangrijke redenen, dit ter beoordeling van de directeur.
Voor deze gebeurtenissen geldt een vastgelegd maximum aantal dagen.

Belangrijk zijn echter de volgende regels:
–   u moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties
–   extra vakantiedagen buiten de schoolvakantie kunnen alleen worden gegeven als het vanwege het beroep van één van de ouders onmogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de werkgever. Verder moet dit ruim van tevoren worden aangevraagd bij de directeur van de school. Daar komt bij, dat dit eventuele verlof zeker niet mag worden verleend in de eerste twee weken na de zomervakantie. Extra vrij voor een lang weekend, voor een leuke (goedkopere) vakantie buiten het seizoen, voor wintersport of voor een dagje uit, mag dus niet! Voor iedere verlofaanvraag, behalve bij ziekte, geldt dat deze schriftelijk moet worden aangevraagd.
Voor de meeste ouders zal dit alles geen probleem opleveren.

Leerplichtconsulent
Als de school er niet in slaagt de reden van de afwezigheid te achterhalen, of daar twijfels over heeft, dan moet ongeoorloofd verzuim worden gemeld aan de leerplichtconsulent van de gemeente.

Deze zal dan de reden van het verzuim onderzoeken en bekijken welke stappen genomen moeten worden.

Heeft u wensen die verder gaan dan bovenstaande verlofregeling, dan kunt u zich wenden tot dezelfde leerplichtconsulent. U kunt de leerplichtconsulent bereiken op het gemeentehuis, tel. (050) 50 27222 Onder andere op de Leerplicht website kunt u veel aanvullende informatie vinden.

Formulier verlofaanvragen >

Veilig naar school

Elke dag komen en gaan er bijna 300 kinderen en vele ouders/oppassers naar de school. Dat moet natuurlijk veilig gebeuren.
Daarvoor zijn afspraken gemaakt, waarvan we hopen dat iedereen zich daarna zal houden in verband met de veiligheid van de kinderen.

Zie het artikel “Met auto of fiets naar school.”

Oversteken bij klaar-overs

Onze school beschikt over een klaarover-brigade die de kinderen helpt veilig over te steken over de Hofstedenlaan, bij de kruising met de Havezathenlaan.

Meer info over Klaarovers >
Meer info over Verkeersouders >

Regels voor de overstekers
Omdat er een verkeersbrigade is, mogen de kinderen niet op een andere plaats de Hofstedenlaan oversteken.

Verder is het belangrijk dat de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers door kinderen en volwassenen precies worden opgevolgd.

 

Met auto of fiets naar school

In verband met de verkeersdrukte in en om de school bij het brengen en halen van de kinderen zijn er in 2008 rond de school enige ingrijpende verkeersmaatregelen genomen.
Zo is er aan de oostkant van het gebouw een Kiss-and-Ride zone (KAR-zone) aangelegd en zijn de fietsenstallingen bij de gymzaal gekomen.

De gedachte hierachter is, dat we in de auto- en de fietsstromen van elkaar willen scheiden en de straat voor het gebouw zoveel mogelijk autovrij willen houden. Wij vragen alle ouders dringend om zich, voor de veiligheid van hun eigen en andermans kinderen, aan onderstaande afspraken te houden. (N.B.: Als anderen dan uzelf uw kinderen ophalen, wilt u deze personen dan ook op deze afspraken wijzen?)

 • Laat de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school gaan.
 • Rijd met de auto niet door de Schonauwen naar de KAR-zone, maar alleen via de Statenlaan.
 • De KAR-zone is bedoeld voor halen en brengen en voor kort-parkeren. Mensen die langer op school moeten zijn, kunnen parkeren in de Statenlaan, of aan de voorzijde van het gebouw, aan de Schonauwen. Ook deze parkeerplaatsen svp benaderen vanaf de Statenlaan, zodat u niet langs de fietsers hoeft.
 • Op de KAR-zone geldt een-richtings-verkeer, ook al is dat niet met borden aangegeven. U rijdt hem op aan de noordzijde (de Schonauwen-kant) en rijdt hem af aan de zuidzijde (de Hofstedenlaan-kant).
 • In principe zet u op de KAR-zone uw kind uit en rijdt weer door. Om jonge kinderen toch even naar binnen te kunnen brengen, is het toegestaan kort te parkeren. Rijdt u wel zo ver mogelijk door, om opstoppingen bij de inrit te voorkomen. De kinderen mogen zowel de hoofdingang, als de achteringang gebruiken om naar binnen te gaan.
 • Aan de Schonauwen zijn twee parkeerplaatsen gereserveerd voor de busjes van de buitenschoolse opvang (BSO). Deze zijn aangegeven met bordjes.
 • De fietsenstalling bevindt zich rond de gymnastiekzaal. Het is belangrijk om de fietsen daar geordend neer te zetten, omdat er anders ruimtegebrek ontstaat.
 • Voor ouders die met de fiets hun kind komen ophalen is er op de stoep enige wachtruimte gecreëerd. Wilt u ervoor zorgen dat u niet in de weg staat voor kinderen die de school verlaten?
 • Bij de hoofdingang vindt u fietsenrekken voor het personeel en bezoekers van de school.
 • Er mag uiteraard niet worden gefietst op het plein of op het trottoir. Dit geldt overigens ook voor ouders.

Er is veel tijd, energie en geld gestoken in deze maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid. Het blijkt een enorme verbetering, maar ze werken alleen als iedereen er mee omgaat zoals hierboven beschreven.

Ouder als chauffeur

Bij excursies, schoolreisjes en andere uitstapjes wordt regelmatig een beroep gedaan op ouders om te helpen de kinderen met de auto ergens heen te brengen en/of op te halen. Gelukkig zijn veel ouders daartoe bereid. Veiligheid is daarbij een belangrijk item.

Twee zaken willen we hier naar voren halen:

 1. De kinderen dienen altijd conform de voorschriften en wettelijke regel in de gordels te worden vervoerd (ook op de achterbank).
 2. Wij kunnen alleen gebruik van uw diensten maken als u een geldig inzittendenverzekering heeft.

Dit alles in het belang van de veiligheid van de kinderen en om bij een onverhoopt ongeluk juridische problemen te voorkomen.
In de schoolgids staat hierover aanvullende informatie.

Meer info op de site van de Rijksoverheid.

Ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de jaarlijkse Jaarpresentatie van de oudergeledingen en wordt vermeld in de Jaargids en/of de Valkinfo.

Daarnaast wordt aan u een bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis gevraagd.
De hoogte van het bijdrage voor de schoolreizen hangt af van de groep waarin uw kind zit en van de gekozen bestemming. Beide bijdragen worden door de oudervereniging geïnd en beheerd.

Minimaregeling

Als het gevraagde bedrag voor de ouderbijdrage en/of de schoolreizen voor u bezwaarlijk is, dan kunt u misschien gebruik maken van een gemeentelijke regeling genaamd “Meedoen in Noordenveld”.

De gemeente Noordenveld kan inwoners met een laag inkomen financieel tegemoetkomen in de kosten van schoolactiviteiten en deelname aan sport, recreatie, vrijwilligerswerk en andere sociaal/culturele activiteiten. In een speciale folder kunt u lezen wat de voorwaarden zijn om een financiële tegemoetkoming te krijgen. Op school is een exemplaar van deze folder te verkrijgen.

Twijfelt u of u voor deze regeling in aanmerking komt?
De medewerkers van de afdeling WOS, vakgroep WVG van de gemeente kunnen u verder helpen met uw vragen. U kunt hen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bereiken via telefoonnummer 050-5027222. Op de website van de Gemeente Noordenveld vindt u natuurlijk ook nadere informatie. Kijk hiervoor op www.gemeentenoordenveld.nl

Tip
Mogelijk komt u ook in aanmerking voor Bijzondere Bijstand of een andere regeling.
Kijk voor meer informatie op de website van ISD Noordenkwartier (www.noordenkwartier.nl) of neem telefonisch contact op via 050-5994645 tussen 09.00 – 10.30 uur.

Besteding en inning

De ouderbijdrage komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen. Het wordt gebruikt voor b.v. het organiseren van ouderavonden, projecten, feesten, sportkleding, traktaties, bezoek aan culturele activiteiten etc.

Hoewel het hier om een vrijwillige bijdrage gaat, is het wel zo, dat wij zonder deze bijdrage niet in staat zouden zijn de bovengenoemde zaken te financieren.

Als uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, vraagt de oudervereniging u toestemming om de ouderbijdrage via een machtiging te innen. De spelregels daarvoor staan in een aparte brief, die u van ons ontvangt. De ouders die een machtiging hebben afgegeven, kunnen er vanuit gaan dat het geld ongeveer in november wordt geïnd. Dit wordt van te voren nog een keer in de Valkinfo vermeld.

Ouders die geen machtiging hebben verleend, ontvangen in die periode een acceptgiro.

De bijdrage van ouders aan de schoolreizen is op dezelfde wijze geregeld.

Verzekeringen

Op een school komen veel mensen bij elkaar. Daardoor is er altijd kans op schade.

Als een kind schade ondervindt, dan kan de veroorzaker daarvan of bij een kind diens ouder, daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

De school kent geen gezamenlijke ongevallenverzekering.

Ouders die als hulpouders of als klaar-over meedoen op school zijn in die rol verzekerd.

Buitenschoolse opvang

Het Valkhof heeft geen tussenschoolse opvang (voor de lunchpauze), aangezien er gewerkt wordt met een continurooster, volgens het Vijf Gelijke Dagen Model. daarbij eten de kinderen gezamenlijk onder leiding van de groepsleerkracht.
Buitenschoolse opvang (BSO)

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de aansluiting tussen school en BSO.

Het bestuur is echter niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de BSO. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de kinderopvangorganisatie in de zin van de wet kinderopvang.

Het bestuur van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld heeft naar aanleiding van een behoeftepeiling en na overleg met de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, een overeenkomst gesloten met de drie geregistreerde lokale aanbieders, Kidscasa (o.a. in Roden), ZIEN (in Nieuw Roden) en Villa Kakelbont (o.a. in Peize), om de voor- en naschoolse opvang, opvang tijdens schoolvakanties, roostervrije dagen en studiedagen van het lesgevende personeel van de basisscholen te verzorgen. Hiermee is dus gekozen voor het uitbesteden van de kinderopvang.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met deze organisaties.

Websites van de BSO’s die vanuit Het Valkhof het meest voor de hand liggen zijn: 
Kidscasa
ZIEN

Kids Casa heeft in het gebouw van Het Valkhof een voorziening ingericht voor voor- en naschoolse opvang.

Jarig

Jarig zijn is voor een kind één van de hoogtepunten in het jaar. En dat mag gevierd worden!

De jarige mag in de klas een verjaardagskaart en een felicitatieblad kiezen. Het felicitatieblad wordt achterop de verjaardagskaart geplakt en de jarige mag deze kaart, evt. samen met andere leerlingen, versieren met stickers naar keuze.

Eén keer per maand, op wisselende dagen van week, wordt er voor alle jarigen van de maand (personeel en kinderen)gezongen in de Valkuil.

Trakteren

Een jarig kind mag in de klas natuurlijk trakteren.
Het zou prettig zijn als u voor de leerkracht dezelfde traktatie zou meegeven als voor de kinderen.

Snoepbeleid

Als er ter gelegenheid van een verjaardag of een ander heuglijk feit wordt getrakteerd, dan is het voor ouders wel eens lastig om te kiezen waaruit die traktatie dan moet bestaan.

Als school hanteren wij niet een snoepverbod oid, maar wij hebben wel een paar adviezen rond snoep op school.

Er kan lang over worden gediscussieerd wat wel en wat geen “snoep” is en wat wel of niet gezond is. Daarin willen wij ons niet mengen.

Maar net als de ouders, willen wij wel graag bijdragen aan de gezondheid van de kinderen. Daar hoort bij dat kinderen leren verantwoord met snoep om te gaan. Daarom brengen wij de volgende tips graag onder uw aandacht:
Vermijd grote traktaties. Een traktatie moet geen ‘maaltijd’ worden. Wij zien wel eens dat, vooral de jongere, kinderen het soms echt niet op kunnen.
Trakteer liever niet op dingen die overduidelijk niet gezond zijn omdat ze vooral bestaan uit suiker, vet, kleurstoffen en dergelijke.
Zoek op websites naar ideeën voor alternatieve traktaties. De zoekterm “gezonde traktaties” brengt u bij tientallen leuke en lekkere suggesties. Of kijk eens op de site: www.gezondtrakteren.nl
Een traktatie hoeft niet altijd iets te wezen dat je kunt opeten. Ook bijvoorbeeld een klein puzzeltje, spelletje, of een originele pen zijn leuk om op te trakteren.
Ouders blijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de traktatie die zij in overleg met hun kind uitkiezen.

Ook de school (oudervereniging en personeelsleden) trakteert wel eens en probeert zich aan deze richtlijn te houden.

Geen verjaardag uitnodigingen

Onder de kopjes “Trakteren” en “Snoepbeleid”, wordt al het een en ander verteld over de viering van een verjaardag.

Nog één aanvulling daarop. Wij staan niet toe om uitnodigingen voor kinderfeestjes op school uit te reiken, aangezien dit nogal pijnlijk kan zijn voor de kinderen die niet worden uitgenodigd.

Dit sluit aan bij ons beleid om ook het uitdelen van kerstkaartjes niet toe te staan.

Juf of meester jarig?

Als één van de teamleden jarig is, gaat de vlag uit en wordt er door de hele school in de Valkuil voor hem / haar gezongen. Kinderen die op die dag ook jarig zijn mogen dan ook mee op de tafel.

In de Valkinfo wordt meestal aangekondigd wanneer de leerkracht zijn/haar verjaardagsfeest viert. De kinderen van de groep die dat leuk vinden, mogen dan verkleed op school komen.

In de Jaargids staan de data.

Bereikbaarheid ouders

Voor een goede communicatie tussen school en ouders, moet er een goede wederzijdse bereikbaarheid zijn.

Uw gegevens actueel

Het is voor de school erg belangrijk dat wij u kunnen bereiken als dat nodig is.
Wilt u daarom wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, huisarts, telefoonnummer voor noodopvang etc. zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven? Bij voorkeur schriftelijk.

Gezinsomstandigheden veranderen wel eens door huwelijk, echtscheiding en dergelijke.
Wij verzoeken u dringend om ook dit aan ons door te geven. Niet alleen voor het actueel houden van onze administratie, maar vooral omdat het voor leerkrachten, maar bijvoorbeeld ook voor overblijfkrachten, belangrijk is om te weten wanneer er iets ingrijpends plaatsvindt in het gezin, zodat zij het gedrag van het kind beter kunnen begrijpen.

Noodnummers

Als u uw kind op school aanmeldt, dan vragen wij u om ons minstens één adres / telefoonnummer te geven van een persoon die uw kind kan opvangen als u zelf niet bereikbaar bent.

Veel mensen kiezen daarvoor familieleden of buren. Misschien ten overvloede: Overlegt u van tevoren wel even met deze personen of zij dit willen doen.

Het is voor het kind buitengewoon belangrijk dat er actuele noodnummers in onze administratie zitten. Vooral als het kind op school ziek wordt, of een ongelukje krijgt, is een opvangadres onmisbaar.

Wij verzoeken u daarom om iedere wijziging in zowel uw eigen adres- of telefoongegevens als in het opvangadres / de noodnummers meteen aan de administratie door te geven door een nieuw formulier “Contact- en opvangadressen” volledig in te vullen.

Klik hier voor het ‘Contact- en opvangadressen’ formulier (PDF)

Vakantie en vrije dagen

Er wordt op school door de kinderen hard gewerkt, maar daar staan gelukkig ook een heleboel vrije dagen tegenover. Wij maken u in dit verband echter ook graag attent op wat hierover staat in het artikel over de Leerplicht.

Vakantieregeling
Rodermarkt 26 september 2023
Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2022 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Paasweekend 28 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Junivakantie 24 juni t/m 28 juni 2024
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024

 

Rodermarkt 24 september 2024
Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari 2025
Paasweekend 18 april t/m 21 april 2025
Meivakantie 28 april t/m 9 mei 2025
Hemelvaartvakantie 29 mei t/m 30 mei 2025
Pinkstervakantie 9 juni 2025
Zomervakantie 14 juli t/m 22 augustus 2025

 

Vrije Dagen en Studiedagen

Naast de vakanties, hebben de kinderen nu en dan een dag of een dagdeel vrij i.v.m. studie- of werkbijeenkomsten van het team, of i.v.m. een schoolactiviteit. Soms betreft het alle kinderen en soms bepaalde groepen.

De data in het hierna volgende lijstje staan vast. Van enkele andere activiteiten is de datum nog niet bekend. Zodra ze dat wel zijn, zullen die worden vermeld in de nieuwsbrief de Valkinfo.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat u zelf de extra vrije momenten, roosterwijzigingen en dergelijke aan de buitenschoolse opvang dient door te geven (BSO).

Datum Dagdeel Vrij i.v.m. Groep
25 september 2023
6 december 2023
28 maart 2024
 hele dag  MARGE-dagen  1 t/m 8
22 december 2023
19  juli 2024
middag vanaf 12.00 uur vrij 1 t/m 8

We zien er natuurlijk op toe, dat de kinderen het verplichte aantal uren onderwijs per jaar ontvangen.

Schooltijden

Wij werken volgens het Vijf Gelijke Dagen Model. Dat is een continurooster, waarbij alle kinderen tussen de middag op school eten onder leiding van hun groepsleerkracht.

De schooltijden zijn van 8.30 – 14.00 uur.

De kinderen hebben van 10.00 – 10.15 uur een ochtendpauze/speelkwartier.
U kunt ze daarvoor een klein hapje en wat drinken meegeven.

Tussen de middag hebben de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 op verschillende momenten een
kwartier tijd om te lunchen en een half uur middagpauze waarin ze buiten kunnen spelen.
U geeft ze hiervoor een normale lunch en drinken mee zoals ze thuis ook zouden krijgen.

 

Privacy (AVG)

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en ontwikkelingen). Ook worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem en leerlingvolgsysteem Parnassys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers binnen ons schoolbestuur.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de directeur van de school.

Verdere informatie over de werkwijze, procedures en reglementen ten aanzien van privacy kunt u vinden op de website van OPO Noordenveld, www.onderwijs-noordenveld.nl .