Klik op onderstaande onderwerpen en u scrolt automatisch naar de tekst op deze pagina.

Oudergroepen

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (de MR) bestaat uit evenveel ouders als personeelsleden en praat mee over beleidskwesties die in de gemeente en op school spelen.

De MR van Het Valkhof heeft zelf haar doelstelling als volgt geformuleerd: “De MR behartigt de belangen van alle geledingen binnen de school en is daarnaast sparringpartner van het bevoegd gezag. Als overleg- en beslisorgaan beoordeelt zij het te voeren beleid en levert zodoende een bijdrage aan de kwaliteit van de school.”

Oudervereniging (OV)

In de Oudervereniging (de OV; voorheen “Ouderraad”) zitten, in tegenstelling tot de MR, alleen ouders en houdt zich, in samenwerking met het team, vooral bezig met de vele praktische, vaak “gezellige”, zaken die georganiseerd of gedaan worden voor de kinderen..

De Oudervereniging organiseert, verspreid over het schooljaar, onder andere de volgende activiteiten: Ouder-Kind-Dag, Sinterklaasfeest, Kerstviering, projecten, speldagen, en de Jaarpresentatie.

Verkeersbrigadiers

Onze school was indertijd de eerste school met het Drents Verkeersveiligheids Label, dat wordt uitgegeven door de provincie Drenthe aan scholen die zich actief inspannen voor de verkeersveiligheid van de kinderen.
Een actieve groep verkeersouders houdt zich sindsdien samen met de directie bezig met de verkeersveiligheid van onze kinderen. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Noordenveld, de politie, de provincie Drenthe en Veilig Verkeer Nederland.

De kinderen nemen dagelijks deel aan het verkeer om naar school te gaan. Zij moeten leren zich veilig te gedragen en zij moeten zich veilig en vertrouwd voelen in het verkeer. De veiligheid van de oversteekplaatsen op de schoolroute is één van de zaken waar de verkeersouders zich mee bezighouden.
Het organiseren van de klaar-overbrigade aan de Hofstedenlaan is daarom een belangrijke activiteit van de verkeersouders.

Daarnaast organiseren zij jaarlijks voor alle groepen verkeersveiligheidsprojecten.

Voor de klaar-overbrigade is veel hulp nodig.
Ouders, maar bijvoorbeeld ook grootouders, kunnen zich op school opgeven voor de klaar-overbrigade.
Dat kan ook door het formulier “Ouderhulp” op deze site te downloaden en in te vullen.