De Medezeggenschapsraad (de MR) bestaat uit evenveel ouders als personeelsleden en praat mee over beleidskwesties die in de gemeente en op school spelen.

De MR van Het Valkhof heeft zelf haar doelstelling als volgt geformuleerd: “De MR behartigt de belangen van alle geledingen binnen de school en is daarnaast sparringpartner van het bevoegd gezag. Als overleg- en beslisorgaan beoordeelt zij het te voeren beleid en levert zodoende een bijdrage aan de kwaliteit van de school.”