Veel bezoekers van deze website zullen dat doen, omdat zij een school voor hun kind of kinderen zoeken.
Hier leggen wij u uit hoe dat in zijn werk gaat.
Een school zoeken
U zoekt een nieuwe school omdat:

  • uw kind bijna 4 jaar wordt
  • u gaat verhuizen naar Roden of Nieuw Roden
  • u binnen de gemeente van basisschool wilt veranderen

De aanmeldingsprocedure is in deze gevallen grotendeels gelijk, maar er zijn ook verschillen. Het verschil zit met name in de derde situatie. Als u namelijk niet verhuist, maar wel van school wilt veranderen, dan is er vaak sprake van onvrede met de huidige school.

Het is dan zaak om zeer zorgvuldig te handelen. Daarom is tussen alle scholen in de gemeente Noordenveld, zowel openbare als bijzondere, afgesproken dat u altijd vrijblijvend op een andere school informatie kunt inwinnen, zonder dat die school contact opneemt met uw huidige school.

Als na die kennismaking blijkt dat u inderdaad van school wilt veranderen, dan gaan we ervan uit dat u dat zo spoedig mogelijk op de huidige school bespreekt. Vervolgens zullen de directeuren van beide scholen contact met elkaar opnemen om de overgang goed te laten verlopen.

Informatie inwinnen

In Roden / Nieuw Roden zijn verschillende basisscholen.
Bij het zoeken van een school gaat het er niet alleen om of de school vanaf uw huis goed bereikbaar is, maar ook over de vraag of de visie van de school aansluit bij uw eigen gedachten over onderwijs en opvoeding.
Als daltonschool hebben wij daar bijvoorbeeld een duidelijke mening over. Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft in de school van uw keuze.

Website
Informatie kunt u inwinnen de via websites van de scholen. Als u meer wilt weten dan op de site te lezen valt, dan kunt u enige meer uitgebreide documenten downloaden.

Open Huis
Ouders waarvan het kind 4 jaar wordt in het volgende schooljaar, ontvangen in januari een brief van de gemeente Noordenveld waarin zij worden uitgenodigd een school uit te kiezen.
Hierna volgt een periode waarin de scholen open dagen en dergelijke organiseren. Aan het eind van die periode is uw voorkeur waarschijnlijk duidelijk. U kunt dan via een kaartje dat u van de gemeente heeft ontvangen uw aanmelding doen bij de school van uw keuze.

Op Het Valkhof nodigen wij u graag onder schooltijd uit, als de school in bedrijf is, omdat we u een goede indruk willen geven van de sfeer. Tijdens dit open huis spelen de leerlingen van de leerlingenraad een grote rol. Zij verzorgen samen met leerkrachten de rondleidingen.

Kennismakingsbezoek
Als u, bijvoorbeeld in geval van een verhuizing, op een ander moment van het jaar een school zoekt, dan kunt u een afspraak maken met de directeur voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.
Deze mogelijkheid bestaat ook voor ouders van 3-jarigen die niet in de gelegenheid zijn de open dag te bezoeken.

Inschrijven

Als u kiest voor Het Valkhof, dan dient u een Inschrijfformulier in te vullen.

Daarnaast verzoeken wij u een Intakeformulier in te vullen, waarin wij u vragen enige achtergrondinformatie over uw kind te verstrekken. Hierdoor kunnen wij sneller en beter aansluiten bij wat uw kind nodig heeft.

Voor kinderen die bijzondere zorg nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen met een bepaalde handicap, of met een leerling gebonden budget (“rugzakje”), maar ook voor kinderen met ernstigere ontwikkelings- of gedragsproblemen, is het belangrijk dat zij op een school komen die voldoende mogelijkheden heeft om ze goed te kunnen te helpen.
Daarom is het belangrijk dat er voor de inschrijving goed door ouders en school wordt besproken of de school het onderwijs kan bieden dat dit specifieke kind nodig heeft.
Dat kan in een gesprek met de directeur en eventueel de intern begeleider. Neemt u svp tijdig contact op als u vermoedt dat een dergelijk gesprek misschien wel nodig is.

Kennismaken en eerste schooldag
Na de inschrijving kan het, afhankelijk van wanneer uw kind 4 jaar wordt, een poosje stil zijn. Maar ongeveer 5 weken voor de vierde verjaardag ontvangt u van ons een brief waarin uw zoon of dochter wordt uitgenodigd om twee keer een ochtend te komen kennismaken met de juf(fen) en de kinderen van de groep.
Kort voor uw kind naar school gaat, wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd voor nog even een gesprekje om de laatste gegevens uit te wisselen en de laatste vragen te stellen.

De officiële inschrijving kan pas plaatsvinden na de vierde verjaardag. Welke dag het meest geschikt is om echt voor het eerst naar school te gaan, wordt bepaald in overleg tussen de ouders en de groepsleerkracht(en). Meestal zal dat een maandag of de eerst dag na een vakantie zijn.

Ook voor kinderen die door een verhuizing tussentijds binnenkomen, wordt meestal een kennismakingsochtend afgesproken, zodat zij zich in de aanloop naar hun verhuizing al een beetje vertrouwd kunnen maken met hun nieuwe school.

Ervaringen
Als uw kind voor het eerst naar school gaat, zult u erg benieuwd zijn naar de eerste ervaringen van de leerkracht. Van zijn/haar kant is ook de leerkracht er benieuwd naar met welke reacties uw kind thuiskomt.

Ouders van een 4-jarige die nog maar pas op school is, zullen na ongeveer één maand door de groepsleerkracht worden uitgenodigd om de ervaringen uit de eerste periode te bespreken. Maar als u al eerder vragen of opmerkingen heeft, schroom dan niet om daar meteen even met de leerkracht over te praten. Na schooltijd is daarvoor het meest geschikte moment.