De school communiceert met u over de ontwikkeling van uw kind.
Daarnaast worden ouders zoveel mogelijk geïnformeerd over wat er zoal op school plaatsvindt.

Overdracht van informatie over het functioneren van het kind, tussen ouders en school vindt altijd plaats in twee richtingen:

  • van de ouders naar de leerkrachten en
  • van de leerkrachten naar de ouders.

Hoe beter deze informatiestromen lopen, hoe beter dat voor het kind is.

Schriftelijk: Rapport en Portfolio

Groep 1/2
Ook de groepen 1 en 2 kennen een rapport. Groep 1 ontvangt deze één keer per jaar, groep 2 twee keer.
Daarnaast krijgen de kleuters vaak werkjes mee naar huis, zodat ouders kunnen zien waarmee de kinderen bezig zijn.

Groep 3 t/m 8
Er zijn voor deze groepen twee rapporten per jaar.
Vanaf groep 6 vullen de kinderen tussentijds ook een Kinderrapport in, waarin zij zelf aangeven hoe zij vinden dat ze functioneren.

Portfolio
Naast de rapporten hebben de kinderen een portfolio. Dat is een map waarin een kind zelf informatie verzamelt over wat het al kan, wat het nog moeilijk vindt, waar het trots op is, wat het nog graag wil leren en dergelijke.

Het rapport, waarin de leerkracht een mening geeft over de ontwikkeling van het kind, en het portfolio waarin het kind zelf aangeeft hoe het functioneert, vullen elkaar goed aan.

Nieuwsbrief Valkinfo

Elke donderdag komt de nieuwsbrief, de Valkinfo, uit. Daarin staan actuele mededelingen en wetenswaardigheden voor ouders en kinderen.

Als u zelf een artikeltje voor de Valkinfo heeft, dan hebben wij dat graag voor donderdag 09.00 uur digitaal  in ons bezit. Stuurt u het naar dalton@hetvalkhof.nl.

 

Mondeling: Spreekavond of driehoekgesprek

Groep 1/2
Omdat in de groepen 1 en 2 het leerlingvolgsysteem uit 3 toetsmomenten bestaat, worden hier 3 spreekavonden per jaar gehouden.
U ontvangt daarvoor een uitnodiging.

Groep 3/8
Er zijn voor deze groepen 2 spreekavonden per jaar. U ontvangt daarvoor een uitnodiging.

Driehoekgesprek
Wij vinden het als daltonschool belangrijk dat kinderen bewust nadenken over hun functioneren en hun ontwikkeling.
De kinderen worden daarom ook uitgenodigd voor het gesprek tussen leerkracht en ouders. Zo ontstaat een gesprek tussen ouders, kind en leerkracht, waarin het kind vaak een belangrijke rol heeft.
Het is aan de ouders om te bepalen of zij hun kind meenemen naar het gesprek.
De ervaring leert dat de meeste ouders dat wel doen en het een verrijking van het gesprek vinden, ook als het kind nog jong is.

Informatieavonden

Eén keer per jaar wordt voor iedere groep een informatieavond voor ouders georganiseerd. Deze avonden worden gehouden in het begin van het schooljaar.

Tijdens de informatieavond kunt u kennismaken met de groepsleerkrachten en wordt informatie gegeven over de gang van zaken binnen de groep.

Voor de ouders van kinderen van groep 7 en 8 vindt een aparte informatieavond plaats over het voortgezet onderwijs.

U ontvangt voor deze avonden een uitnodiging.

Jaarpresentatie

De oudervereniging belegt eens per jaar een jaarpresentatie (voorheen “ouderavond”), waarop door de oudervereniging, de medezeggenschapsraad en de verkeersouders, verantwoording wordt afgelegd voor de activiteiten en de besteding van de gelden.
Tijdens deze avond, die meestal in oktober plaatsvindt, wordt ook de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.

Mededelingenborden en folderkast

Mededelingenborden
In de gangen bij de lokalen hangen mededelingenborden. Deze zijn niet alleen bedoeld voor mededelingen van het team, de MR en de OV, maar ook van de ouders of kinderen.

Ouders die iets hebben dat belangrijk kan zijn voor andere ouders of voor de school, kunnen dat hierop publiceren.

Folderkast
In de gemeenschapsruimte van de onderbouw staat een folderkast, waarin flyers en folders staan van organisaties buiten de school, die interessant kunnen zijn voor ouders.

In de nieuwsbrief wordt meestal even vermeld welke nieuwe dingen er liggen.

 

Website en Facebook

Website
De website geeft algemene informatie over de school, maar bevat ook nieuws over activiteiten.
De oudergroeperingen kunnen hun documenten ook op de site publiceren.

Facebook
Voor snelle communicatie over activiteiten heeft de school een Facebook pagina.
Op de homepage vindt u een link naar deze pagina.