Het Valkhof heeft geen tussenschoolse opvang (voor de lunchpauze), aangezien er gewerkt wordt met een continurooster, volgens het Vijf Gelijke Dagen Model. daarbij eten de kinderen gezamenlijk onder leiding van de groepsleerkracht.
Buitenschoolse opvang (BSO)

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de aansluiting tussen school en BSO.

Het bestuur is echter niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de BSO. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de kinderopvangorganisatie in de zin van de wet kinderopvang.

Het bestuur van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld heeft naar aanleiding van een behoeftepeiling en na overleg met de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, een overeenkomst gesloten met de drie geregistreerde lokale aanbieders, Kidscasa (o.a. in Roden), ZIEN (in Nieuw Roden) en Villa Kakelbont (o.a. in Peize), om de voor- en naschoolse opvang, opvang tijdens schoolvakanties, roostervrije dagen en studiedagen van het lesgevende personeel van de basisscholen te verzorgen. Hiermee is dus gekozen voor het uitbesteden van de kinderopvang.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met deze organisaties.

Websites van de BSO’s die vanuit Het Valkhof het meest voor de hand liggen zijn: 
Kidscasa
ZIEN

Kids Casa heeft in het gebouw van Het Valkhof een voorziening ingericht voor voor- en naschoolse opvang.