Vanaf de eerste officiële schooldag van uw kind gaat het normaal gesproken iedere dag naar school. Om ongerustheid te voorkomen als een kind niet op school is, is het van belang dat ouders en school goed communiceren over de eventuele afwezigheid van het kind.

Ziekte

Een kind hoeft natuurlijk niet naar school als het ziek is, al willen we in dat geval wel graag dat u dit zo spoedig mogelijk, voor schooltijd, op school meldt.

Als een kind afwezig is en de reden daarvan is bij de leerkracht niet bekend, dan wordt zo snel mogelijk geprobeerd contact met de ouders op te nemen. Er kan tenslotte iets ernstigs aan de hand zijn.

Om te voorkomen dat uw kind leerachterstand oploopt, zien we graag dat u bezoek aan de tandarts, de specialist, de logopedist of anderen, zoveel mogelijk buiten schooltijd afspreekt.

Verlof en Leerplicht

Het is in Nederland zo normaal dat een kind naar school gaat, dat je soms bijna zou vergeten dat er een wettelijke leerplicht bestaat.
De leerplicht bestaat, omdat we het in ons land erg belangrijk vinden dat ieder kind dezelfde kansen in het leven krijgt.

De leerplicht gaat in op het moment dat een kind 5 jaar wordt.
Door de leerplichtwet is het strafbaar dat een kind niet naar school gaat. Leerplicht betekent ook, dat een kind niet zomaar van school mag wegblijven. In de wet staat precies wanneer dat wel mag en wanneer niet.

Een kind mag vrij hebben:
–   vanwege godsdienstige activiteiten
–   bij “gewichtige omstandigheden”, zoals bij verhuizing, of een huwelijk, ernstige ziekte, of overlijden van een naast familielid
–   voor een ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
–   om andere belangrijke redenen, dit ter beoordeling van de directeur.
Voor deze gebeurtenissen geldt een vastgelegd maximum aantal dagen.

Belangrijk zijn echter de volgende regels:
–   u moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties
–   extra vakantiedagen buiten de schoolvakantie kunnen alleen worden gegeven als het vanwege het beroep van één van de ouders onmogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de werkgever. Verder moet dit ruim van tevoren worden aangevraagd bij de directeur van de school. Daar komt bij, dat dit eventuele verlof zeker niet mag worden verleend in de eerste twee weken na de zomervakantie. Extra vrij voor een lang weekend, voor een leuke (goedkopere) vakantie buiten het seizoen, voor wintersport of voor een dagje uit, mag dus niet! Voor iedere verlofaanvraag, behalve bij ziekte, geldt dat deze schriftelijk moet worden aangevraagd.
Voor de meeste ouders zal dit alles geen probleem opleveren.

Leerplichtconsulent
Als de school er niet in slaagt de reden van de afwezigheid te achterhalen, of daar twijfels over heeft, dan moet ongeoorloofd verzuim worden gemeld aan de leerplichtconsulent van de gemeente.

Deze zal dan de reden van het verzuim onderzoeken en bekijken welke stappen genomen moeten worden.

Heeft u wensen die verder gaan dan bovenstaande verlofregeling, dan kunt u zich wenden tot dezelfde leerplichtconsulent. U kunt de leerplichtconsulent bereiken op het gemeentehuis, tel. (050) 50 27222 Onder andere op de Leerplicht website kunt u veel aanvullende informatie vinden.

Formulier verlofaanvragen >