De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de jaarlijkse Jaarpresentatie van de oudergeledingen en wordt vermeld in de Jaargids en/of de Valkinfo.

Daarnaast wordt aan u een bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis gevraagd.
De hoogte van het bijdrage voor de schoolreizen hangt af van de groep waarin uw kind zit en van de gekozen bestemming. Beide bijdragen worden door de oudervereniging geïnd en beheerd.

Minimaregeling

Als het gevraagde bedrag voor de ouderbijdrage en/of de schoolreizen voor u bezwaarlijk is, dan kunt u misschien gebruik maken van een gemeentelijke regeling genaamd “Meedoen in Noordenveld”.

De gemeente Noordenveld kan inwoners met een laag inkomen financieel tegemoetkomen in de kosten van schoolactiviteiten en deelname aan sport, recreatie, vrijwilligerswerk en andere sociaal/culturele activiteiten. In een speciale folder kunt u lezen wat de voorwaarden zijn om een financiële tegemoetkoming te krijgen. Op school is een exemplaar van deze folder te verkrijgen.

Twijfelt u of u voor deze regeling in aanmerking komt?
De medewerkers van de afdeling WOS, vakgroep WVG van de gemeente kunnen u verder helpen met uw vragen. U kunt hen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bereiken via telefoonnummer 050-5027222. Op de website van de Gemeente Noordenveld vindt u natuurlijk ook nadere informatie. Kijk hiervoor op www.gemeentenoordenveld.nl

Tip
Mogelijk komt u ook in aanmerking voor Bijzondere Bijstand of een andere regeling.
Kijk voor meer informatie op de website van ISD Noordenkwartier (www.noordenkwartier.nl) of neem telefonisch contact op via 050-5994645 tussen 09.00 – 10.30 uur.

Besteding en inning

De ouderbijdrage komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen. Het wordt gebruikt voor b.v. het organiseren van ouderavonden, projecten, feesten, sportkleding, traktaties, bezoek aan culturele activiteiten etc.

Hoewel het hier om een vrijwillige bijdrage gaat, is het wel zo, dat wij zonder deze bijdrage niet in staat zouden zijn de bovengenoemde zaken te financieren.

Als uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, vraagt de oudervereniging u toestemming om de ouderbijdrage via een machtiging te innen. De spelregels daarvoor staan in een aparte brief, die u van ons ontvangt. De ouders die een machtiging hebben afgegeven, kunnen er vanuit gaan dat het geld ongeveer in november wordt geïnd. Dit wordt van te voren nog een keer in de Valkinfo vermeld.

Ouders die geen machtiging hebben verleend, ontvangen in die periode een acceptgiro.

De bijdrage van ouders aan de schoolreizen is op dezelfde wijze geregeld.